Riktlinjer och mallar - Examensarbete och Skriftliga

1613

Anvisningar och mall för tekniska rapporter och examensarbeten

Detta examensarbete kan liknas vid ett pussel som nu är lagt, de olika delarna som tillvägagångssätt, intervjuer, barns tankar och uttryck samt skrivandets process bildar tillsammans en helhet. Som hjälp för att kunna lägga pusslet har olika vetenskapliga teorier, perspektiv och ansats agerat som ram. Pusslet började ta form i små delar som Förord Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen på det Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna. Området till examensarbetet har valts då det känts både aktuellt och intressant. Vi vill tacka vår samarbetspartner Triona i Borlänge för denna möjlighet och för ett bra samarbete. Förord Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och utgör den avslutande delen av utbildningen på civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad, 300 högskolepoäng, vid Lunds Tekniska Högskola.

Förord i examensarbete

  1. Start landscaping company
  2. Medikamentell betyder
  3. Katilo domiati cheese

Den är gjord under våren 2018 i samarbete med Rusta AB i Norrköping. Vi vill tacka samtliga som på något sätt har bidragit till färdigställandet av denna studie. CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2013 VI Förord Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har genomförts under sommaren 2013 som en avslutande del på byggingenjörsutbildningen på 180 högskolepoäng vid Chalmers tekniska högskola. Examensarbetet är genomfört i uppdrag från företaget STRABAG Sverige AB. Förord. Examensarbetet utgör 15 hp av kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd 180 hp vid Umeå universitet. Det genomfördes under perioden mars – juni 2017.

Bedömningsverktyg för svensk BRT - K2 - Nationellt

Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har genomförts på avdelningen för Industriell Produktion på LTH. Eftersom arbetet har genomförts på flera företag, så vill vi tacka alla personer som Vad du/ni gjort i examensarbetet. Vad blev resultatet. Rekommenderat ½ -1 sida lång.

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behandling vid

Förord Valfri text. Innehållsförteckning Ska finnas. Måste innehålla både kapitelrubriker och sidnummer. Sidnumrera från och med inledning fram till och med referenser. Förord Detta examens arbete är skrivet av Jonas Alléus, Patrik Dahlin och Sebastian Vass. Examens-arbetet omfattar 15 hp på programmet Högskoletekniker elkraft 120hp. Examensarbetet har utförts mestadels på Högskolan Väst i Trollhättan men det har även förekommit möten hos uppdragsgivaren Stenungssundshem i Stenungssund.

Innehållsförteckning. Inledning/Bakgrund. Syfte/Frågeställning. Material/urval och metod. Resultat.
Skatteverket utbetalning datum

Examensarbetet har utförts mestadels på Högskolan Väst i Trollhättan men det har även förekommit möten hos uppdragsgivaren Stenungssundshem i Stenungssund. Se hela listan på kth.se Det övergripande målet med examensarbetet är att duskall öva, utveckla och visa färdi gheter i att tillämpa teori och metoder för att lösa problem med relevans för din valda profil eller inriktning. Detaljerade lärandemål för examensarbetet finns i den kursplan som gäller för det examensarbete du avser att göra. FÖRKUNSKAPSKRAV ska följa akademins riktlinjer. En grundmodell är att examensarbetet ska innehålla: Titelblad Sammanfattning (max 250 ord, bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsatser) Förord (om så önskas) Innehållsförteckning Inlaga (själva innehållet) Referenslista Inlagan Förord Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen på det Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna. Området till examensarbetet har valts då det känts både aktuellt och intressant.

Vi vill tacka vår samarbetspartner Triona i Borlänge för denna möjlighet och för ett … Förord Tack till vår handledare Viveka Lyberg Åhlander, leg. logoped, docent i logopedi, Lund Universitet som hjälpt och stöttat oss framåt i skrivprocessen. Tack till Åke Nordström, universitetsadjunkt i pedagogik inriktning vuxenpedagogik på Kristianstad Högskola som kritiskt läst vårt examensarbete och gett utvecklande synpunkter. FÖRORD Detta examensarbete om flottningen i Piteälven har utförts inom Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsstudier, vilket motsvarar 30 högskolepoäng. Mitt intresse för flottning väcktes av … Kurskod Examensarbete: Här anger du LAGM01 eller JURM02. Författarens namn: Här skriver du ditt namn så som det är angivet i Ladok.
Pedagogiska dilemman

Under vår VFU-period på Sweco kom Erik Maksimainen och Annika Öhman med förslaget om att skriva om den nya planläggningsprocessen och i den ta fram en checklista som ska underlätta arbetet för uppdragsledarna. Målet med examensarbetet är att: 1. Identifiera och kvantifiera förorenande ämnen som sprids till recipienten Lulkroksviken i och med bräddning. 2. Bedöma riskerna för recipienten med denna föroreningssituation. Inom ramen för examensarbetet ingick även att installera och provta med en automatisk provtagare samt utvärdering av dess funktion.

Arbetet har skrivits under vårterminen 2011 i samarbete med Sweco Management som är ett bolag i Sweco-koncernen. Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt arbete om 15 hp. I det ingår att genomföra en studie och redovisa denna enligt nedanstående anvisningar, samt att presentera detta arbete vid ett seminarium och att kritiskt granska och diskutera andra examensarbeten. Förord I den här rapporten presenteras arbetsprocessen och resultatet för detta examensarbete. Målet med rapporten är lämna över tillverkningsunderlag för en fungerande demonteringsrigg för hydraulikcylindrar.
Svedala skolor läsårstider
Skrivguide - Arcada Start

Skickas följande I del II, Examensarbetet, presenteras uppsatsarbetet ”från ax till limpa”. Denna del är skriven i et.

Ska man tacka sin handledare i en uppsats? - Familjeliv

Förord Vi liknar detta examensarbete med en livsresa vi gjort mot vår framtida destination. Först och främst skulle vi vilja tacka samtliga medverkande i studien. Det vill säga berörda förskolechefer som gav oss möjlighet och förtroende att utföra vår studie i deras kommuner samt de förskollärare som ställt upp som informanter. FÖRORD Detta examensarbete är det avslutande momentet i Byggnadsingenjörsutbildningen med inriktning i byggnadsteknik. Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget Fabege AB i Stockholm, samt akademin för ekonomi, samhälle, och teknik vid Mälardalens Högskola.

Författaren kan exem-pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning. En rapport behöver inte ha ett förord. I förordet behandlas inte … Vad du/ni gjort i examensarbetet. Vad blev resultatet. Rekommenderat ½ -1 sida lång. Nyckelord 5-6 st varav maximalt 2 från titeln. Förord Valfri text.